โทร (+66)2 718 7304-6

08:00 - 17:00 / จ-ศ

บริษัท สแปน จำกัด

378 ซอยลาดพร้าว 94 พลับพลา, วังทองหลาง
กรุงเทพ 10310

TH | EN

เกี่ยวกับสแปน

บริษัท สแปน จำกัด เป็นบริษัทให้บริการที่ปรึกษาด้าน วิศวกรรมของคนไทย บุคลากรทั้งหมดเป็นคนไทย

สแปน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2521 งานโครงการแรกของ สแปน เป็นโครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยและ เป็นโครงการแรกของ ปตท. หรือองค์การพัฒนาก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทยในขณะนั้นเช่นกัน

สแปนร่วมโครงการในฐานะบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไทย ให้ความสนับสนุนงานวิศวกรรม ธุรการ และโลจิสติคซ์ แก่บริษัทฟลูออร์ โอเชี่ยน เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล อิ๊งค์ จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งองค์การพัฒนาก๊าซธรรมชาติฯ ว่าจ้างให้เป็นผู้บริหารโครงการ โครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2524

SPAN ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

Span ดำเนินงานในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมครบวงจร :

  • โครงสร้างพื้นฐาน

  • น้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี

  • ทางอุตสาหกรรม

  • สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์

ภายในสาขาเหล่านี้ ทั้งแบบแยกส่วนและโดยรวม Span มีบริการที่หลากหลาย บริการนี้รวมถึงทุกขั้นตอนในวัฏจักรโครงการ กล่าวคือ การเริ่มต้น การวางแผน การนำไปปฏิบัติและการดำเนินการ ประสิทธิภาพและการตรวจสอบ และการปิด

0 โครงการเสร็จสมบูรณ์
0 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี จากนั้นมา สแปน ได้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมในโครงการต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โครงการที่ผ่านมาครอบคลุมงานด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภค อาคาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมทั่วไป โครงการเหล่านี้มีทั้งที่สแปนเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาแต่เพียงผู้เดียว และที่ดาเนินการร่วมกับเพื่อนบริษัทที่ปรึกษาไทย หรือกับบริษัทที่ปรึกษาต่างชาติ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ และโครงการนั้นต้องการการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์จากต่างประเทศหรือไม่

สแปน ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพของวิศวกรไทย ทั้งทักษะในด้านการจัดการและทางวิชาชีพการทางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติในโครงการหลากหลาย มีส่วนสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรไทยซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไป